FABRİKA YÖNETİMİ

Sanayi işletmelerinin mevcut makina; araç-gereç ve insan gücü kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilmeleri ile fabrika yönetimi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Fabrika yönetimi, işletmenin kapasite planlaması ve kontrolü, stok kontrolü ve üretim sürecinde kullanacağı teknolojiyi de yakından etkilemektedir. İşletmelerde kullanılan hammaddelerin depolanması ve üretim sürecinde sürekli iş akışının sağlanması fabrika düzenleme işlemiyle planlanmakta ve fabrika düzenleme işletmenin üretim sürecini belirleyici olmaktadır. İşletmelerin depolama işlemleri, iş istasyonlarının dağılımı, montaj hatlarının dengelenmesi gibi faaliyetler fabrika yönetimiyle planlanmaktadır. Fabrika yönetimi işletmenin bütün bölümleri dikkate alınarak yapılmaktadır. Örneğin; tamir-bakım bölümü, fabrika yönetimi yapılırken, işletmenin "iş akışını kesintiye uğratmayacak ve üretimde devamlılığı sağlayacak şekilde planlanır. Depolama bölümü, üretim sürecine bağlı olarak, hammadde depolamasının, üretim sürecinin başlangıç bölümüne, üretimi yapılan mal deposunun da üretim sürecinin sona erdiği bölüme yakın olması gerekir. Fiziksel dağıtımla ilgili bölüm de fabrika yönetimiyle planlamakta olup, çok miktarda üretim yapan işletmeler üretim işleminin tamamlanmasından sonra en yakın ulaşım sistemi ve vasıtasıyla fiziksel dağıtımı gerçekleştirirler.

Fabrika yönetimiyle ilgili planlama mevcut durumu dikkate almakla birlikte gelecekteki değişiklikleri de göz önünde bulundurmalıdır. Örneğin; üretimi yapılan mallar için yapılacak olan depoların mevcut üretilen mallarla birlikte gelecekte üretimi düşünülen mallara da yetecek büyüklükte olması gerekir. Fabrika yönetimiyle, depolama ve malzeme taşıma maliyetleri dikkate alınarak en ucuz ve en kısa fabrika içi taşıma sistemi seçilir. Fabrika düzenleme işleminde çeşitli faktörleri göz önüne alarak optimal fabrika yönetimi yapılmasını sağlayan çeşitli metotlar kullanılmaktadır. Fabrika yönetimi işletmeler açısından önemli bir işlemdir. Fabrika yönetimiyle, genellikle iki durumda ortaya çıkmaktadır;

1. Yeni kurulan bir işletmeyle ilgili olarak yapılan fabrikanın yönetimi.

2. Mevcut bir fabrikanın bazı nedenlerden dolayı (teknoloji vb.) yeniden yönetim ve organizasyonu. Fabrika yönetim sistemi, üretim sistemi maliyetleri ve etkinlik ölçüsü belirlemekte olup, çeşitli durumlarda değişik fabrika yönetim sistemleri kullanılmaktadır.