AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YAPILANMANIN SAĞLAYACAĞI KAZANIMLAR

AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YAPILANMANIN SAĞLAYACAĞI KAZANIMLAR


AİLE ŞİRKETLERİ VE KURUMSALLAŞMA

Küresel rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir dünyada aile şirketlerin profesyonel olarak yönetilmesi gerekli olmaktadır. Çünkü: şirket yönetimi, birbirine bağlı/bağımsız çok sayıda kişi/kurum/yapı ile çok sayıda olasılığa bağlı ilişkilerin yönetimidir. Bu ilişkilerin yönetimi son derece karışık ve değişken (kaygan) bir yapıda olduğu için oldukça zordur. Ayrıca, bu ilişki yönetiminde amaçlar, hedefler ve beklentiler birbirleriyle çoğu kez zıt ve farklı özellikler taşır. Örneğin; şirkette bir taraftan; ailenin amaçları, hedefleri ve beklentileriyle patronun, yönetimin beklentileri, şirketin beklenti ve hedefleri zıt ve farklı özellikler taşır. Ayrıca birbirleriyle farklı özellik taşıyan ve entegre edilerek uyumlaştırılması gereken; taraftan şirket dinamikleri ve beklentileri sektör dinamikleri ve beklentileri, ülke ve beklentileri, şirket dinamikleri ve beklentileri rekabet dinamikleri ve beklentileri, dünya ve beklentileri  var … Aile şirketlerinin çok kolay dağılmasının temel nedenlerinden birisi de aile içi çıkar çatışmalarıdır.

 

GELİŞEN KÜRESEL DİNAMİKLER

Dünyada teknolojik gelişmeye bağlı olarak gelişen küreselleşme ve küresel dinamikler sonucu piyasaya her dakikada yeni bir ürün ortaya çıkmaktadır. Bu durum yenilikçi bir yaklaşımla girişimci olarak sürekli pazarlama araştırması yaparak ürünle ve süreçlerle ilgili; tasarım, üretim ve araştırma geliştirme yapılmasını öngörmektedir. Bunun için şirketlerin tedarik zincirini değer zincirine dönüştürerek katma değeri yüksek ürün ve süreçlere odaklanması gerekli olmaktadır. Yani şirketlerin dünyada gelişen dinamikleri hızlı bir şekilde takip etmeleri gereklidir. Bu bağlamda örneğin; otomotiv sektöründe özellikle çevre kirliliğinden dolayı geliştirilen yeni motor teknolojilerinin ve buna bağlı olarak geliştirilen yeni modellerin üretici ve pazarlama yapan şirketlerce gelişmelerin yakından izlenerek yeniliklerin süreçlere ve ürünlere uygulanması gerekir. Ayrıca şirketlerin gelişen endüstri 4.0 trendlerine uygun olarak iş zekası sistemleri ve akıllı fabrika, depo, taşıma vb. sistemlerinin entegre edilerek; insan kaynakları, finansal yönetim, pazarlama yönetimi ve üretim yönetiminin buna göre yapılanması gerekir. Kısaca şirketin danışmanlık alarak kurumsal yapılanması gerekir. Bunun sonucunda şirket yenilikçi bir ile birlikte küresel dinamiklere uygun olarak yapılanacaktır.

 

REKABET VE PAZARLAMANIN ZORLUĞU

Gelişen küresel rekabetle birlikte pazarda rakiplerin ve ürünlerin çoğalmasıyla birlikte artık şirketlerin varlıklarını sürdürebilmeleri yaşamsal öneme sahip olmuştur. Küreselleşme olgusuyla birlikte küresel üretim, küresel tedarik, küresel pazarlama, küresel finansman ve küresel yönetim tüm şirketleri ve iş süreçlerini yakından etkilemiştir. Bu gelişmeler ışığında ürün yaşam sürelerinin kısalması şirketler için pazarlama zorluğunu ortaya çıkarmıştır. Bunu önlemenin yolu başta dış ticaret olmak üzere tüm pazarlama sistemlerinin yeniden yapılandırılarak yenilikçi ve rekabetçi bir yapıya kavuşması gerekir. Başta satış ekibi ve pazarlama sistemleri olmak üzere İK, finansal yapı ve yönetim sistemleri ve diğer süreçlerin danışmanlık alarak şirket yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla küresel dinamiklere uygun olarak yapılandırılması başarı sağlayacaktır.

 

YAŞAYAN BİR ORGANİZASYON ŞİRKETLER

Her şirket insan tarafından kurulan açık bir sistemdir. Bu sistemi kuran insan olduğu için ve insanda yaşayan bir canlı varlık olduğundan dolayı şirkette yaşayan bir organizasyondur. Şirket, kâr sağlamak amacıyla müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, mal ve hizmet üreterek ve pazarlayarak faaliyette bulunan kuruluşlara denir. Buna göre şirket; kâr sağlamak ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak için yöneticiler,  çalışanlar ve müşteriler olarak insanlar tarafından kurulan, işletilen ve yaşatılan bir organizasyondur. Bu organizasyonu yaşatan değerler vardır. Her şirketi yaşatan değerlere şirket kültürü denir. Şirket kültürü değerleri arasında olarak şirketi kuran müteşebbislerin davranışları, sahip olduğu etik değerler, iş yapma şekli, insanlara sevgi ve saygısı, kanun ve kurullara saygısı, örf, adet ve gelenek olarak kabul ettiği ve yaşattığı normlar ve değerlerdir. Yaşayan bir organizasyon olarak bu değerlerin şirketi geçmişten günümüze gelinceye kadar tüm çalışanlarca benimsenerek uygulanması gerekir. Şirketi yaşatan bu değerlerin şirket tarafından kurumsal değerler olarak yaşatılarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için şirketin danışmanlık alarak kurumsal yapılanması gerekir.

 

İNSANI YÖNETMENİN ZORLUĞU

Yönetici, şirketi yöneten kişidir. Yönetici şirkette üretim faktörlerini bir araya getirerek müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmet üretimi veya pazarlaması için kullanan kişiye denir. Şirkette, şirket sahibi yönetici olacağı gibi dışarıdan profesyonel yöneticiler (işi sadece yönetim olan) de şirketi yönetebilirler. Yönetici şirkette yönetim görevini yerine getirir. Şirketlerde yapılan yönetim işlevine şirket yönetimi denir. Şirketi yönetimi; kâr amacıyla, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere işletmede çalışanları planlama, organize etme, düzenleme, motivasyon ve denetleme çalışmalarından meydana gelir. Tüm bu yönetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi önemli bilgi, çaba, motivasyon ve yetenek gerekir. Şirket yönetiminin amacı, şirkette mevcut kaynakları en iyi biçimde kullanarak personeli şirketin amaçlarını gerçekleştirmek üzere etkin ve verimli olarak çalıştırmaktır. Yöneticilik, yönetim görevini yerine getirme ve yürütme işidir. Yöneticilik, bir bakıma insanı yönetme sanatı ve bilimidir. Dünyada en zor işlerden birisi insanı yönetmedir. Çünkü; her insanın mizacı, huyu, davranışı diğerinden farklı ve değişkendir. İnsan davranışları çok sayıda kontrol edilemeyen değişkenin etkisi altındadır. Her bir çalışan olarak insan davranışlarını işletme amaçlarına uygun şekilde düzenlemek oldukça zordur. Şirkette yönetim ve yöneticinin temel görevi bu zorlukların üstesinden gelerek insanları; planlama, organizasyon, koordinasyon, motivasyon ve denetleme süreçlerine göre sevk ve idare etmektir. Şirket yönetimi ve insanı yönetmek karmaşık ve zor bir iş olduğu için şirketin kurumsal yapılanması için danışmanlık alması gerekir. Bu bağlamda şirket yöneticisi; kurumsal yapılanma ile şirkette; amaç ve politika belirleme, kaynakları sağlama ve düzenleme, personel yönetimi ve kadrolama, teşvik ve motivasyon, bütçe ve mali işler, yönetimi geliştirme, yetki devri temsil, karar verme, haberleşme, önderlik etme, müşteri ilişkileri yönetimi ve dış ilişkileri başarılı olarak yönetecektir.

 

ŞİRKETLERDE YENİDEN YAPILANMA VE DANIŞMANLIK

Şirketlerde Yeniden yapılanma; şirketin sahipleri ve aile ile şirketi yaşatan değerler, rekabete bağlı olarak pazarın dinamikleri ile şirketin profesyonel yönetim ile günümüz küresel rekabet ortamında şirketlerin yeniden yapılanarak stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için tüm yönetim kademelerindeki  görev, yetki ve sorumlulukların yeniden tanımlanarak sistemin kurulmasını, operasyonel ve taktik süreçlerinin organize edilerek etkin ve verimli bir şekilde tasarlanarak kurumsallaşmasını sağlar. Kurumsal yapılanma ve danışmanlığın şirketinize sağlayacağı kazanımlar;

 • Esnek ve çevik bir yapılanma ile operasyonel süreçlerde hız sağlar.
 • Yalın bir örgüt yapılanması ile maliyetlerde önemli tasarruf sağlar.
 • Tedarik zinciri etkinliği ile üretim ve dağıtım süreçleri kısalır.
 • Yalın delegasyon sistemi ile süreç yönetiminde etkinlik ve verimlilik artar.
 • Yalın organizasyon sistemi ile görev, yetki ve sorumluluk dengesi oluşumuyla süreç etkinliği artar.
 • Yenilikçi ve girişimci olarak sürekli gelişen şirket oluşumu sağlar.
 • Yeniden yapılanma gücüyle profesyonel yönetimle kurumsallaşma sağlar.
 • Şirketin yönetim kurullarının icra kurullarının yeniden yapılandırmasıyla esnek ve çevik bir organizasyon, yönetim süreçlerinde hız sağlar.
 • Şirkette en az bürokrasi ile daha hızlı sonuç odaklı yenilikçi ve rekabetçi bir şirket iklimi oluşur.
 • Yalın delegasyon sistemi ile süreç yönetiminde etkinlik ve verimlilik artar.
 • Şirketin tüm yönetim süreçleri müşterinin sesine göre tasarlanarak müşteri memnuniyeti ve şirket cirosu artar.
 • Yönetim kurullarının yalın organizasyon sistemi ile görev, yetki ve sorumluluk dengesi oluşumuyla süreç etkinliği ve şirket performansı artar.
 • Profesyonel yönetim anlayışıyla yenilikçi ve girişimci olarak sürekli gelişen şirket oluşumu sağlar.
 • Şirkette profesyonel yönetimle kurumsallaşma sağlar.
 • Şirket içi çatışmalar ve delegasyon sorunları ortadan kalkar.

 

AİLE VE İŞ KONULARININ AYRIŞTIRILMASI

Şirketlerde danışmanlık hizmetleri şirketin değerlerini ve dinamiklerini dikkate alarak dışardan profesyonel bir bakışla şirketin kurumsal yapılandırmasının geliştirilir. Bunun sonucunda; tüm yönetim faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğinin artırılması suretiyle daha esnek ve çevik bir profesyonel bir yönetim sistemiyle kurumsallaşmayı hedefler. Şirket, ailenin şirkete hizmet etmesi ile yükselecektir. Bu bilinç ve düşünce ile sürekliliğin yolu aile anayasası ile;  aile yapısına, örf adet, düşünce ve felsefesine uyum sağlayan bir Aile Anayasası ile Şirketinizi Kurumsallaştırarak zirveye taşıyabilirsiniz. Araştırmalar; Aile Şirketlerinin ülkemizde yüzde 22’sinin ikinci nesile, yüzde 13’ünün üçüncü nesile geçebildiğini göstermektedir. Sahi siz bu tehlikenin farkında mısınız?  Sevgiyle ve sağlıcakla kalın..